Pečovatelská služba - pro zájemce

Základní informace

Posláním pečovatelské služby je poskytovat sociální službu občanům, kteří vzhledem ke svému věku, tělesnému postižení, dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu nemohou svými silami zabezpečovat základní životní potřeby ve svém domově.
Cílem pečovatelské služby je setrvání občanů co nejdéle v jejich přirozeném domácím prostředí se zachováním sociálních kontaktů.

Provozní doba: po - ne od 7,00 hodin do 19,00 hodin (lze domluvit v případě potřeby a možností organizace i jinou dobu)


Komu je služba určena

Pečovatelská služba je určena občanům města Hořice a spádových obcí (Dachova, Doubrova, Březovce, Chlum, Svatogothardská Lhota):

 • kteří mají zejména z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení sníženou schopnost soběstačnosti a sebeobsluhy v základních životních dovedností a potřebují pomoc jiné fyzické osoby
 • kteří potřebují v průběhu své rekonvalescence pomoc další osoby k zajištění svých základních životních dovednostech a žijí osaměle


Poskytované služby

Základní činnosti při poskytování pečovatelské služby se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc a podpora při podávání jídla a pití
 • pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
 • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
 • pomoc při úkonech osobní hygieny
 • pomoc při základní péči o vlasy a nehty
 • pomoc při použití WC
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • zajištění strav odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování
 • dovoz nebo donáška jídla
 • příprava a podání jídla a pití
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • běžný úklid a údržba domácnosti
 • údržba domácích spotřebičů
 • donáška vody
 • topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných těles
 • běžné nákupy a pochůzky
 • velký nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti
 • praní prádla a žehlení
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • doprovázení dospělých do školy, školských zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět

Kapacita služby

Kapacita na dovoz obědů je 60 jídlonosičů denně.


Denní kapacita péče

15 klientů.


Místo poskytování služby

Služba je poskytována v terénu - v  domácím prostředí u klientů.


Postup o zavedení pečovatelské služby

Zájemce o pečovatelskou službu kontaktuje koordinátorku pečovatelské služby nebo ředitelku (viz kontakty), která následně provede sociální šetření v domácnosti žadatele. Při šetření je se zájemcem domluven rozsah služeb, které mu budou poskytovány, stejně jako podmínky úhrady za služby. Na základě tohoto šetření bude sepsána „Smlouva o poskytování pečovatelské služby", jejíž nedílnou součástí jsou Vnitřní pravidla pečovatelské služby Individuální plán péče. Při sjednávání služby se vždy vychází z konkrétních potřeb žadatele, s ohledem na provozní a personální možnosti poskytovatele. Garantovanou nabídku a Vnitřní pravidla pečovatelské služby naleznete v sekci "Ke stažení"


DOmY s pečovatelskou službou Janderova 2110 a RIEGROVA 2176

Tyto domy jsou v majetku Města Hořice. V případě žádosti do těchto domů kontaktujte vedoucí sociálního odboru pí. Bc. Vendulu Raisovou na tel. 492 105 468.