A - A

Osobní asistence

registrovaná služba, číslo registrace: 6478708


Poslání služby

Posláním služby je poskytnutí podpory žákům se zdravotním postižením (tělesné, mentální, kombinované) za ZŠ Husova v Hořicích, při zajištění sebeobslužných a doprovodných činností spojených se školním vyučováním a aktivit, které škola pořádá. Poskytujeme osobní asistenční službu v Hořicích.


kontaktní formulář

Jméno

Příjmení

Ulice a číslo popisné

Město

PSČ

Kontaktní osoba

Kontaktní telefon

Kontaktní e-mail:

Sručný popis žádané služby

Cíle služby

 • zajistit dětem a dospělým s těžkým zdravotním postižením vzdělávání ve speciálních školách tak, aby se mohli plnohodnotně účastnit výuky i dalších akcí pořádaných školou a to i přes rozsah svého zdravotního postižení, v jehož důsledku jsou na pomoc trvale odkázáni
 • podpořit uživatele služby v kontaktu se svými vrstevníky
 • podpořit uživatele služby v rozvoji schopností a dovedností na základě jeho individuálních potřeb


Zásady služby

 • Individuální přístup - každý uživatel služby vyžaduje jiný přístup, výrazem našeho respektování práva na uchování individuality je společné individuální plánování služby.
 • Profesionální přístup - osobní asistenti pracují na základě odborných znalostí, které zavádějí a používají v praxi. Usilujeme, aby naše práce byla v souladu s moderními přístupy a postupy v sociální práci.
 • Partnerský přístup - k uživatelům služeb přistupujeme jako ke svým rovnocenným partnerům. Respektujeme volbu uživatele služby a nevnucujeme jim naše názory.


Cílovou skupinou jsou

Děti a dospělí od 7 do 26 let s tělesným, mentálním, zdravotním nebo kombinovaným postižením, kteří navštěvují Základní školu Husova v Hořicích.


Nabízené činnosti

Služba zajišťuje podporu v konkrétních a individuálních úkonech, které by uživatel služby dělal sám, kdyby mohl, jak je obvyklé u jeho vrstevníků:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (tj. pomoc a podpora při podávání jídla a pití, pomoc při oblékání, svlékání, obouvání, pomoc při použití speciálních pomůcek, pomoc při prostorové orientaci, pomoc při chůzi, přesunu na vozíku nebo samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru školy, pomoc při změně polohy na lůžku nebo na vozík),
 • pomoc při osobní hygieně (tj. pomoc při úkonech osobní hygieny, pomoc při použití WC),
 • pomoc při zajištění průběhu školní docházky (pomoc s úklidem osobních věcí, připrava a úklid učebních pomůcek apod.),
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (pomoc a podpora při výuce a při aktivitách školy jako jsou výlety, návštěvy kulturních a sportovních akcí, pomoc s nácvikem a upevňováním motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností vedoucí k sebeobluze a soběstačnosti),
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (pravidelné doprovázení do školy a na akce souvisejících se školní výukou nebo volnočasovými aktivitami školy včetně doprovodu zpět),
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (formou např. jednání v osobních věcech uživatele při získání vhodných kompenzačních pomůcek orientace v mimořádných výhodách určených pro osoby se zdravotním postižením a jejich rodinám a s tím spojené administrativní úkony).


Jednání se zájemcem o službu

Zájemce o službu/zákonný zástupce či jím pověřená osoba, může přijít v pracovní dny v době od 6.30 - 15 hod. (nejlépe po předchozím telefonickém či písemném dohodnutí schůzky) do sídla SSMH, Riegerova 2111 Hořice nebo na žádost zájemce je možné vést jednání na místě, kde se bude služba realizovat, tzn. v ZŠ Husova.

Se zájemcem/zákonným zástupcem o službu jedná ředitelka SSMH. Smyslem jednání je zájemci/zákonnému zástupci předány v jemu srozumitelné podobě následující informace:

 • pravidla pro podávání stížností
 • sazebník úhrad za služby
 • informační leták o službě, obsahující telefonní i elektronické kontakty


Pokud je jednání úspěšné je se zájemcem/zákonným zástupcem uzavřena písemná smlouva "Smlouva o poskytnutí sociální služby".


Smlouva o poskytování služeb

Smlouvu uzavírá ředitelka organizace SSMH. Smlouva obsahuje: účastníky smlouvy, druh služby, rozsah poskytované služby, místo a čas poskytované služby, výši úhrady, ujednání o dodržení vnitřních pravidel, výpovědní důvody, lhůty a dobu platnosti. Smlouvu podepisuje uživatel/zákonný zástupce a ředitelka organizace SSMH. Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. Smlouva je součástí dokumentace uživatele.


Stížnosti

Při podpisu Smlouvy je zájemce/zákonný zástupce upozorněn na možnost podat si stížnost na kvalitu a úroveň poskytovaných služeb. Stížnost může podat sám nebo prostřednictvím zvolené osoby. Stížnost lze podat ústně nebo písemně, a to ředitelce nebo její zástupkyni (ekonomce).


Forma vyřízení stížnosti:

Stížnost se sepíše na předepsaný formulář a následně se ověří a je-li stížnost oprávněna, nařídí se nápravná opatření včetně kontroly jejich dodržení.


Způsob vyřízení stížnosti:

Stěžovatel je vždy ústně vyrozuměn o řešení stížnosti.


Termíny pro vyřízení stížností:

Je-li to množné, je stížnost vyřešena ihned; nejdéle pak do 30 dnů.


Úhrada za služby

Úhrada za služby osobní asistence je od 1.1.2012 stanovena na 120,- Kč za hodinu.


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.