A - A

domov pro seniory - Pro zájemce

Základní informace

Posláním našeho Domova je zajistit seniorům prostřednictvím pobytové služby důstojné a bezpečné zázemí, nahrazující domácí prostředí a poskytnout jim pomoc a podporu, která jim umožní zachovat si v co největší míře způsob života, jaký mají jejich vrstevníci.

Kapacita domova: 60 lůžek

Komu je služba v Domově určena

Služba je určena mladším seniorům od 65 let, kteří vzhledem ke svému věku, zdravotnímu stavu nebo sociální situaci nemohou žít ve svém přirozeném prostředí a potřebují pravidelnou pomoc jiných osob. Tato pomoc je realizována v rozsahu nabídky našeho domova a odpovídá míře potřebné podpory .

Komu není služba určena

Pobyt v domově není určen osobám, které vyžadují jiný typ služby např. domov se zvláštním režimem, domov pro osoby se zdravotním postižením apod., popřípadě by jim k zajištění služby stačila služba nižšího typu - pečovatelská služba, azylový dům. Pobyt dále není určen osobám, které by narušovaly kolektivní soužití z důvodu agresivity, mentálního postižení, pro osoby s infekčním onemocněním a dále pro osoby, které vyžadují poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení.

Poskytované služby

a) Základní činnosti

Ubytování

Ve dvoulůžkových (min. 17m²) a jednolůžkových pokojích (min. 13m²)

Klienti jsou v Domově ubytováni ve dvoulůžkových a v jednolůžkových pokojích. Klientům Domova pro seniory je vyhrazeno 1. a 2. patro hlavní budovy a budova Okálů.

Hlavní budova je bezbariérová, vybavená osobním i nákladním výtahem. Příslušenstvím pokoje je umyvadlo, polohovací postel, skříň na šaty, noční stolek, stůl a židle. Toalety a koupelny v dostatečném množství  jsou společné pro všechny klienty na chodbách jednotlivých oddělení. Klienti si mohou po domluvě však vybavit pokoj vlastním nábytkem nebo drobnými předměty. V provozní části se nachází jídelna, kantýna, prádelna, hala a další.

Budova Okálu (dvoupodlažní) je bariérová a je zde poskytováno ubytování klientům, kteří potřebují „pouze“ podporu v běžných denních činnostech. Jsou zde pouze jednolůžkové pokoje, dva pokoje tvoří buňku, kde je mají společné WC a sprchový kout. Koupelna je umístěna v přízemí budovy. Obě budovy jsou propojeny spojovací částí.

Domov má pro své klienty s pohybovými potížemi k dispozici specializované pomůcky jako zvedáky, koupací lůžko, vanu se zdvižným zařízením, pojízdné sprchovací křeslo, sprchový panel apod.

V celé budově Domova jsou k dispozici společenské prostory, kde lze posedět s rodinou, která klienty navštíví, odpočívat či se dívat na televizi. V prvním patře budovy se nachází hala a jídelna a v ubytovací části na každém patře malé jídelny, které také slouží k posezení a odpočinku.

Součástí služeb ubytování je také úklid, praní a drobné opravy prádla.

Po předchozí domluvě se k nám můžete přijít podívat, rádi Vám Domov ukážeme .

Stravování

Domov poskytuje klientům celodenní stravování 3× denně (snídaně, oběd, večeře). Strava je zajišťována externí firmou. Klienti si mohou ve všední dny k obědu vybrat ze  tří  jídel. Během dne mají klienti na jednotlivých patrech k dispozici slazený nebo neslazený čaj. Na hale je umístěn výdejník vody (tepla+chlazená). V případě potřeby je zajištěn ohřev jídla nebo nezbytné úpravy jídla (krájení, mixování).
Klientům, kteří mají pohybové nebo zdravotní problémy a nemohou se stravovat na jídelnách, je strava podávána na pokojích. Jídelní lístek je vyvěšován na přístupných místech na každém patře.

Úhradu za ubytování a stravu si hradí klient ze svých příjmů.

Úkony péče (obslužná péče)

Obslužná péče je poskytována na základě objednávky a potřeby klienta. Obslužnou péči poskytují pracovníci sociální péče - přímá péče, kteří jsou zaměstnanci domova, a to nepřetržitě denně. Obslužná péče zahrnuje úkony a pomoc při osobní hygieně včetně péči o vlasy a nehty, fyziologických potřebách včetně výměny plen, úkonech péče o vlastní osobu (pomoc při jídle, stlaní, změna polohy, doprovod při chůzi, oblékání, svlékání, orientace v prostředí apod.), obstarávání osobních záležitostí včetně nákupů v místní kantýně a jiné.
Obslužná péče je v případě, že je klient příjemcem příspěvku na péči, hrazena tímto příspěvkem.

Volnočasové aktivity

Ve všední dny pracovnice domova — terapeutky nabízí klientům pro využití volného času některé z následujících volnočasových aktivizačních programů: cvičení paměti a hry s pamětí, zpívání pro radost, čtenářský kroužek, kluby ručních prací, posezení v kavárničce, stolní hry.
Kromě těchto pravidelných aktivit pořádáme společná setkání (velikonoční a vánoční veselice), opékání buřtů a výlety do okolí. Pro pobavení a rozptýlení klientů máme v zařízení několik andulek a rybičky.

Zdravotní a lékařská péče

Zdravotní péči provádí registrované všeobecné sestry a zdravotní asistenti, kteří jsou zaměstnanci domova. Zdravotní péče je prováděna na základě ordinace lékařů a v indikovaných případech hrazena  z veřejného zdravotního pojištění na základě uzavřených smluv se zdravotními pojišťovnami. Zdravotní péče je poskytována denně od 7,00 do 19,00 hodin. Klienti mají možnost zůstat u svých praktických lékařů nebo se registrovat u praktických lékařů, kteří do domova dochází - MUDr. Zachoval, MUDr. Sekanina a MUDr. Hlaváček. Lékaři nejsou zaměstnanci domova. Při zhoršení zdravotního stavu zajistí odborný zdravotní pracovník konzultaci s ošetřujícím lékařem, v akutních případech je volána záchranná služba. K hospitalizaci jsou klienti přijímáni převážně do nemocnice v Jičíně nebo do LDN v Hořicích.
Odborné úkony jsou prováděny v odborných zdravotnických zařízeních či u ambulantních specialistů.

Základní sociální poradenství

S vyřizováním úředních záležitostí pomáhají klientům sociální pracovnice, které jsou v domově od 6,00 - do 14,30 hodin popř. dle domluvy

Nejčastějšími oblastmi, ve kterých je poskytována klientům pomoc:

 • při vyřizování dávek sociální péče nebo sociálního zabezpečení, zejména příspěvku na péči, důchodu apod.

 • pomoc při změně trvalého pobytu, výměně občanského průkazu atd., klient si hradí příslušný poplatek

 • zajištění návštěvy úředníka, právníka, notáře apod. v Domově, pokud klient není schopen návštěv na příslušném úřadě

 • zprostředkování pomoci dalších služeb, které klient chce využívat vzhledem ke svým specifickým potřebám

 • pomoc se zajištěním speciálních pomůcek

 • sociální pracovnice pomůže zajistit úhradu různých poplatků, potřebuje-li klient podporu nebo pomoc.

 • komunikuje s rodinou, jde-li o oprávněné zájmy klienta

 • poskytuje základní sociální poradenství v těch oblastech, ve kterých potřebuje klient poradit nebo hájit svá práva.

 • klientům, kteří potřebují podporu nebo pomoc při hospodaření s finančními prostředky jsou s jejich souhlasem zakládána depozita, na kterých mají uloženy své finanční prostředky

b) Doplňkové služby

Zařízení poskytuje další služby a činnosti dle zájmu klienta: používání vlastních vybraných elektrospotřebičů, nákupy či pochůzky ve městě, úschovu cenností, hotovostí a vkladních knížek.

c) Zprostředkované služby

 • do Domova dochází pedikérky na suchou (1x za měsíc) a mokrou (1x za měsíc) pedikúru, jejichž služby mohou klienti využít. Služby nejsou poskytovány Domovem a klienti si je hradí ze svých prostředků. Domov neručí za kvalitu služby.

 • v Domově se konají bohoslužby (1x za měsíc). Klienti se k bohoslužbě mohou sejít na velké jídelně zpravidla 1. sobotu v měsíci.

 • sociální pracovnice pomůže klientům zajistit donášku vlastního tisku formou předplatného.

Jaké služby neposkytujeme

Domov nemůže a neumí zajistit asistenci (dohled) po dobu 24 hodin v počtu jednoho pracovníka na jednoho klienta. Jestliže pracovníci na pokoji nejsou, neznamená to, že se o klienta nestarají. Mohou se v té chvíli věnovat jiným klientům, připravovat jídlo, zajišťovat administrativní úkony nebo mohou mít také zákonnou přestávku. Vždy se však snaží vyjít každému klientovi vstříc.

Domov neposkytuje rehabilitaci, poskytujeme pouze aktivizaci klientů jako trénink k zachování a obnovení pohybových schopností.

Neumíme zcela vyloučit riziko např. pádu, úrazu apod. Poskytujeme služby s respektem k právu klienta na volný pohyb a právo na přiměřené riziko, tj. cílem poskytování služby není odstranit všechna rizika, ale podporujeme klienty v takovém způsobu života, jehož úroveň zohledňuje jejich zachovalé schopnosti a dovednosti a jejich zdravotní stav.

Nejsme schopni informovat příbuzné a blízké našich klientů o všech změnách jejich situace nebo zdravotního stavu. Domov kontaktuje se souhlasem klienta blízké osoby, které si klient určí, v případě závažných událostí, které mají zásadní vliv při poskytování služby jako je hospitalizace nebo významné zhoršení klientovi situace, případně úmrtí. Rodinní příslušníci a blízcí klientů mohou kontaktovat naše pracovníky, kteří jim v rozsahu svých kompetencí či s ohledem na udělené souhlasy sdělí potřebné informace.

Postup k přijetí

Máte zájem o přijetí do našeho Domova? Potom je potřeba přijít buď osobně, zatelefonovat nebo vyplnit kontaktní formulář na našich webových stránkách (viz jednotlivé sekce "Kontakty"). Následně Vás kontaktuje sociální pracovnice, která provede sociální šetření, a to zpravidla u Vás doma, není-li to možné, navštíví Vás v místě Vašeho současného pobytu (LDN apod.). Účelem sociálního šetření je získání informací pro posouzení Vaší celkové nepříznivé sociální situace a zjištění, zda je Vám možno poskytnout požadovanou službu. Jestliže máte zájem nastoupit, předá Vám sociální pracovnice formulář "Posudek lékaře" , který potvrdí Váš ošetřující lékař.

Zpravidla není možné okamžité přijetí, proto je Vaše kompletní žádost (záznamu ze sociálního šetření a lékařský posudek) zařazena do Evidence zájemců o službu, se kterými nemohla být uzavřena smlouva z kapacitních důvodů. Jestliže se uvolní v Domově místo a Vy jste byl/a vybrána, kontaktuje Vás sociální pracovnice. V případě, že budete mít zájem nastoupit do Domova, sjedná si sociální pracovnice s Vámi schůzku za účelem aktualizace informací o Vaší sociální situaci, zdravotním stavu a o očekáváních, cílech a Vašich potřebách. Informace o Vás potřebujeme proto, abychom mohli s Vámi uzavřít "Smlouvu o poskytování sociálních služeb" a poskytovat Vám naše služby dle Vašich požadavků a potřeb, to znamená "šitou na míru". Máte-li zájem o ubytování na jednolůžkovém pokoji, je pro jeho přidělení podmínkou Vaše schopnost zaplatit plnou úhradu. Nedostačují-li Vaše příjmy na plnou úhradu, je možné, aby např. rodinní příslušníci uzavřeli s Domovem "Dohodu o spoluúčasti na úhradě nákladů ". Je také možné, že Váš požadavek na jednolůžkový pokoj prodlouží čekací lhůtu pro umístění.


Uzavírání smlouvy

Před začátkem Vašeho pobytu v našem Domově uzavřeme s Vámi: „Smlouvu o poskytování sociálních služeb “. Obsah smlouvy s Vámi v předstihu projedná naše sociální pracovnice, která posléze připraví návrh Vaší smlouvy, se kterým Vás také seznámí. V případě, že se dohodnete na jejím znění, smlouvu podepíšete Vy, popř. Váš zástupce (pokud jej máte ustanoveného) na jedné straně a ředitelka SSMH na druhé straně za poskytovatele služeb.

Smlouva je podepsána zpravidla v den Vašeho nástupu, pokud nebyla uzavřena dříve.
Smlouva vymezuje podmínky pro poskytování služby, Vaše práva a povinnosti a také práva a povinnosti nás jako poskytovatele služby. Smlouva je ochranou obou zúčastněných stran. Smlouva je uzavírána s ohledem na Vaše potřeby a osobní cíle a také zohledňuje možnosti Domova.

Při projednání Smlouvy mohou být přítomny další osoby (příbuzný, přítel apod..), které Vám mohou pomoci vysvětlit to, co je ve smlouvě stanoveno, nebo mohou poradit s formulací Vašich představ.

Společně se Smlouvou Vás sociální pracovnice seznámí s obsahem Domácího řádu, který upřesňuje práva a povinnosti obou stran.

Po podpisuobdržíte jeden stejnopis Smlouvy i výtisk Domácího řádu tak, abystedo těchto dokumentů mohli kdykoliv nahlédnout.

Stížnosti

Co je stížnost?

Stížnost je, když se Vám něco nelíbí a chcete, aby to bylo jinak. Proto to napíšete nebo řeknete svému klíčovému pracovníkovi, vedoucí na Vašem oddělení nebo přímo paní ředitelce, kterou si můžete pozvat přímo na pokoj.

Je správné si stěžovat:

 • když Vám někdo ubližuje, mluví o Vás ošklivě, nelíbí se Vám, jak se k Vám chová:

 • je k Vám někdo nespravedlivý
 • máte něčeho málo
 • někdo Vám něco vzal nebo zakázal
 • máte na něco právo a někdo Vám v tom brání
 • musíte dělat věci, které se Vám nelíbí nebo Vás nebaví

Když se Vám něco nelíbí, řekněte to hned, je v pořádku, když na takové situace upozorníte Vy osobně nebo můžete oslovit někoho, komu důvěřujete a kdo to umí říct za Vás. Pomoci Vám může třeba někdo z rodiny, přítel, pracovník na oddělení.

Stížnost můžete také vhodit do některé ze schránek, které jsou na každém poschodí. Pokud chcete, můžete podat stížnost i anonymně, tj. bez svého podpisu.

Když to jde, vyřeší se Vaše stížnost hned, nejdéle však do 30 dnů.

Každou Vaši stížnost musíme vyřídit. Na každou Vaši stížnost musíme odpovědět.

Když se Vám naše odpověď nebudete líbit, můžete si podat stížnost na níže uvedené:

· Město Hořice - starosta Aleš Svoboda, nám. Jiřího z Poděbrad 342, 508 19 Hořice (zřizovatel Domova)

· Veřejný ochránce práv - Mgr. Anna Šabatová, Ph.D.,Údolní 39, 602 00 Brno
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.